Hoạt động tuyên truyền ATGT, phòng chống Vi phạm Pháp luật năm học 2018-2019